Emisjoner

Tanken bak selskapet er at det skal kunne «spille på alle strenger» til aksjonærenes fordel.

Prospekt og aksjetegning

Prospekt sendes til de første 150 som fyller ut og sender inn skjemaet på forsiden, men kan også lastes ned her.

Tegningsblankett sendes til de første 150 som fyller ut og sender inn skjemaet på forsiden.

I emisjon #1 er tegningsperiode 01.02.2021 – 31.03.2021 eller når 150 tegninger er mottatt; minimumtegning 250 aksjer, hver pålydende kr 100, til tegningskurs kr 118, i alt kr 29 500 og maksimumtegning 2 500 aksjer til samme pålydende og tegningskurs, i alt kr 295 000.

Innbetalt beløp per aksje vil bli disponert slik:
Kr 90 investeres i aksjer (portefølje, tradingaksjer mv) Kr 10 blir stående på bankkonto som likviditetsreserve for evt «røverkjøp»
SUM kr 100aksjekapital

Kr 10 ventes å medgå til etablering og innhenting av kapital. Kr 8 utbetales / avsettes til vederlag til grunnleggerne, nye styremedlemmer og andre bidragsytere.
SUM kr 18 – overkurs

Selskapets vedtekter før emisjonen, sendes til de første 150 som fyller ut og sender inn skjemaet på forsiden.

Aksjonæravtale sendes til de første 150 som fyller ut og sender inn skjemaet på forsiden.

Tildeling, oppgjør og kontoføring

I emisjon #1 vil inntil 150 som tegner aksjeposter på minimum 250 og maksimum 2 500 få tildelt det tegnede antall aksjer så lenge det totalt tegnede beløp ikke overskrider NOK tilsvarende 1 million euro. Bekreftelse på tildelte aksjer (med forbehold om at betaling skjer) kan (og vil) derfor bli sendt omgående på daglig basis, med 3 dagers betalingsfrist.   Denne fremgangsmåten er valgt for å få kjøpt flest mulig aksjer mens kursene på de utvalgte aksjene fortsatt har et meget høyt stigningspotensial. 

Betaling av tegnede aksjer kan derfor skje direkte til selskapets aksjekonto kontonummer 1506.03.78689 , og kvittering samt aksjebevis vil bli sendt omgående per e-post.   Denne fremgangsmåten er valgt for å få kjøpt flest mulig aksjer mens kursene på de utvalgte aksjene fortsatt har et meget høyt stigningspotensial. 

Kursene på de fleste aksjene i startporteføljen har begynt å stige.  For å utnytte fortsatt gunstig kurs ved kjøp av aksjer i den utvalgte porteføljen, har generalforsamlingen besluttet at aksjeinnskuddene kan betales direkte til selskapet, og at innskuddene kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf aksjeloven § 10-13 annet ledd.  Ved betaling direkte til selskapet, må kontonummer 1506.03.78689 for aksjeinnskudd benyttes. 

Er betaling ikke mottatt 7 dager etter betalingsfristens utløp, vil styret handle etter aksjeloven § 2-13 første, tredje og femte ledd.

Et aksjebevis som bekrefter antall aksjer som er registrert i aksjeeierboken vil bli sendt til nye aksjonærer så snart tildelte aksjer har blitt betalt.

Aksjeeierboken vil bli ajourført med aksjer betalt av aksjonærer som deltok i emisjonen.

Aksjonærenes exit-muligheter

Selskapets vedtekter etter emisjonen, sendes til alle aksjonærer når nye aksjer er tildelt.

Regler og frister vedr kjøp og salg av aksjer mellom aksjonærer og mellom aksjonærer og ikke- aksjonærer. Oversikten er en del av aksjonæravtalen, og kan sendes til selskapets aksjonærer.