Investering og trading

Selskapet er et porteføljeinvesteringsselskap som primært skal investere i og trade med finansielle instrumenter som ikke gir
majoritetsandeler.

Investering og trading

Selskapet er et porteføljeinvesteringsselskap som primært skal investere i og trade med finansielle instrumenter som ikke gir majoritetsandeler.

Unntaksvis kan selskapet investere i majoritetsandeler i objekter som det er knyttet lav risiko til. I dette kapitlet beskrives risikoprofil, avkastningskrav, investeringsfokus og -horisont, regler for investering og tradingmetoder, analyseverktøy, utbytte og beskatning.

Inntektsgenerering

Styret velger – i samråd med aksjeplukker(e) og trader(e) – hvilke kategorier av finansielle instrumenter (opplistet i verdipapirhandelloven § 2-2) som selskapet skal kunne investere i eller trade med.

Det er planlagt å opprette flere delporteføljer som den enkelte aksjonær kan velge å investere i. Delporteføljene kan sammensettes av aksjer fra en sektor (f.eks. shipping eller fornybar energi), av diverse finansielle instrumenter med sammenfallende risikoprofil (f.eks. lav, middels, høy eller varianter av disse), av indekser, kryptovaluta og fremvoksende valutaer osv.

Dersom interessen blir stor nok, kan det etableres egne selskaper for hver portefølje.

Initiativtakernes målsetning er å skape en nettoavkastning på minst 30% i gjennomsnitt over de 3 nærmeste årene, men usikkerhet i mange markeder skaper muligheter som kan øke avkastningen betydelig hvis de utnyttes.  For å kunne lykkes med dette, må selskapet ta høye risiki.

Initiativtakerne har tro på at startporteføljen med ca 30 utvalgte aksjer notert på Oslo Børs vil gi meget høy avkastning i løpet av 6 – 15 måneder – uten at risikoen vll være tilsvarende høy.   Det er planlagt å bruke 60% av tilførte midler til kjøp av flere av de utvalgte aksjene. 

Det er planlagt å reinvestere en gitt andel (10%) av gevinst i kryptovaluta / ny valuta, særlig Bitcoin og Yem, som begge kan bli fremtidens «gullstandard» etter hvert som flere av de store finansmiljøene åpner døren på gløtt og andre knytter sin virksomhet opp mot disse valutaene.

Styret skal i samråd med aksjeplukker(e) og trader(e) vurdere om benyttelse av robot vil være fordelaktig.

Analyse

Aksjeplukker(e) og trader(e) velger de(n) tekniske analysemetoden(e) (fra børsens meny) for mest mulig pålitelig forutsigelse av aktuelle instrumenter bevegelse i aktuelt tidsperspektiv.

Selskapet skal identifisere og bruke periodiske og sporadiske makroøkonomiske rapporter som kan være relevante for de finansielle instrumentene som selskapet investerer i og handler med.  Tidsaktuelle trender og markedspsykologiske konsekvenser av makroøkonomiske skiftninger trigget av endringer i internasjonal politikk, økologi, helsetilstand, pengepolitikk, finansiell juss ol., skal gjøres tilgjengelige som bakteppe for analyse av aktuelle selskapers markedsutsikter, økonomiske og finansielle fremtid.

Med godt analyseverktøy kan en finansanalytiker eller annen person med relevant erfaring presentere en rimelig pålitelig, standardisert rapport og anbefaling innen rammen av akseptabel ressursbruk.

I samråd med styret velger aksjeplukker(e) og trader(e) analyseverktøy som kan gjøre investering og trading sikrere.tilgjengelige som bakteppe for analyse av aktuelle selskapers markedsutsikter, økonomiske og finansielle fremtid. Med godt analyseverktøy kan en finansanalytiker eller annen person med relevant erfaring presentere en rimelig pålitelig, standardisert rapport og anbefaling innen rammen av akseptabel resursbruk.

Utbytte og beskatning

I aksjonæravtalen er det fastsatt at gevinst eller tap skal beregnes kvartalsvis av differansen mellom selskapets utgående verdi og inngående verdi, og fremgå av aksjonærens individuelle kontoutskrift som vedlegges kvartalsrapport. 

For hver aksjonær skal det beregnes et beløp på 20% – 50% av evt kvartalsgevinst.   Dette beløpet kan utbetales som utbytte hvis aksjonæren ved avkrysning har valgt å motta kvartalsvis utbytte.  Utbytte skal som hovedregel utbetales innen 1 måned etter kvartalets slutt, men utbetaling kan bli utsatt i inntil 3 måneder hvis selskapet ellers ville gå glipp av betydelig gevinst.

Beregnet utbytte er skattepliktig selv om det ikke er utbetalt.   Derfor blir bare gevinst som faller på aksjonærer som ønsker en del av den utbetalt vedtatt av generalforsamlingen som utbytte.

Aksjonæravtalen kan imidlertid oppheves eller endres av generalforsamlingen med stadig mindre stemmeflertall.

Beskatning av selskapet (Aksjemoro AS) – gjelder også aksjonær som er aksjeselskap e.l.

Inntektsbeskatning

Etter fritaksmetoden, som gjelder for aksjeselskaper og lignende (også ANS, KS, IS, foreninger mm, men ikke ENK), er gevinst av aksjehandel på børs i praksis skattefri, mens tap ikke er fradragsberettiget.

Det forutsettes at selskapene som aksjen er i er «hjemmehørende» i EØS-området eller at aksjehandelen gjelder porteføljeandel. Som porteføljeandel regnes en eierandel som i de siste to år ikke på noe tidspunkt har overskredet 10%.

Helt skattefri er gevinsten ikke; 3% av evt gevinst ved realisering (salg) av aksjer skal rapporteres som alminnelig inntekt. Til gjengjeld har selskapet/foreningen fradragsrett for s.k. «eierutgifter», f.eks. (sitat Skatteetaten) «kostnader ved deltakelse i styrende organer, utforming av konsernregnskap og administrasjon eller annet som ikke kan knyttes direkte til en investering».

Formuesbeskatning

Aksjenes markedsverdi per 31.12 er grunnlag for formueskatt.

Beskatning av personlig aksjonær eller ENK

Inntektsbeskatning

Personlig aksjonær og enkeltpersonforetak (ENK) beskattes av gevinst ved salg av aksjer og har fradrag for tap – etter «aksjonærmetoden».

Aksjonær med annen organisasjonsform – som aksjeselskap, NUF, ANS, KS, IS, forening etc – beskattes som beskrevet under «Beskatning av selskap». Først når / hvis personlige aksjonærer selger sine aksjer eller andeler i disse aksjeselskapene, NUF’ene, ANS’ene etc, blir tildelt utbytte eller får annen godtgjørelse hvor evt aksjegevinst utgjør hele eller en del av beløpet, utløses skatt for de personlige aksjonærene.

Formuesbeskatning

Aksjenes markedsverdi per 31.12 er grunnlag for formueskatt.

Bli med!

Bli en del av Aksjemoro

Om du er en erfaren daytrader eller aksjeplukker eller aldri har investert i aksjer, kan du få mye moro som aksjonær i Aksjemoro.