Prosjekt

Initiativtakerne utformet for snart 3 år siden konsesjonssøknader for forretningsbank og forvaltningsselskap for alternative investeringsfond (AIF). Søknadene ble av ulike grunner stillet i bero. Høsten 2020 ble markedsforholdene for begge kategoriene påny analysert, og konsesjonssøknaden for AIF-forvaltningsselskap ble ajourført med betydelige endringer som hovedsakelig ble lovfestet i 2019. Konsesjonssøknaden er en «arbeidstegning» som forvaltningsselskapet kan bygges etter.

Etablering av AIF-forvaltningsselskap

Det er flere typer fond som er tilgjengelige i Norge. To av hovedtypene er UCITS og AIF.

UCITS står for “Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities”.  Det betyr at fondet kan investere i aksjer og andre finansielle instrumenter (se oversikt nedenfor), primært børsnoterte, og ofte begrenset tdil «blue chips» (store selskaper som Equinor, DNB, Telenor ol. Forvaltning og investering reguleres i verdipapirfondloven og -forskriften med referanse til verdipapirhandelloven og -forskriften. Et UCITS er rettet mot ikke-profesjonelle investorer, og har sterk investorbeskyttelse.

AIF står for «Alternativt Investeringsfond» og står mye friere mht investering. Forvaltning og investering i AIF reguleres av AIF-loven som trådte i kraft i juli 2014 og tilhørende forskrift, og med referanse til verdipapirhandelloven.

Lovene som regulerer de to fondstypene forvaltes av Finanstilsynet.

Initiativtakerne til Aksjemoro AS har studert «fondsmarkedet» i flere år, og har funnet at alternative investeringsfond (AIF’er), som står mye friere enn UCITS, har betydelige fortrinn fremfor sistnevnte – med ett viktig unntak. Unntaket er at investering i AIF’er ligger «langt inne» hos hovedmengden av institusjonelle investorer, og det er disse som vanligvis kjøper større fondsandeler. Fortrinnene er at det ofte er selskaper, eiendommer og konsepter som UCITS-fondene er avskåret fra å invester i, som gir investorene høyest avkastning. Dette betyr igjen at et AIF kan ta høyere suksessgebyrer i forhold til kapitalen som investoren har lagt inn i fondet. Det igjen kompenserer for langt lavere forvaltningskapital. Eksemplet nedenfor viser forvaltningsselskapets fortjeneste av et UCITS og et AIF. I eksemplet gir UCITS-fondet en avkastning på 8%, noe som tabellen nedenfor viser som normal avkastning, mens AIF gir en avkastning på 80%, som kan være oppnåelig, men antagelig litt for optimistisk.
Eksemplet illustrerer imidlertid at et AIF kan gjøre det bra med en mye lavere enn et UCITS.

Eksempel

Det er utarbeidet en detaljert prosjektplan for etablering av forvaltningsselskap for alternative investeringsfond basert på kravene i AIF-loven og verdipapirhandelloven med forskrifter.   For å trekke parallell til eiendomsutvikling, tilsvarer prosjektplanen eksistens av en reguleringsplan, arbeidstegninger for en bolig – med alternative løsninger, gjennomført forhåndskonferanse og klargjøring av søknad om ramme- eller byggetillatelse, men hvor informasjon om tiltakshaver og ansvarlige (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende) ennå ikke er lagt inn.

Dersom du er interessert i å delta i videre planlegging og utvikling av forvaltningsselskapet mot en eierandel dersom vi ‘kommer i havn’, sender du bare en e-post hvor du melder din interesse, så vil en av grunnleggerne av Aksjemoro kontakte deg.

Før søknad om tillatelse kan sendes til Finanstilsynet, må navn og identifikasjon av eiere med andel på 10% eller mer, alle styremedlemmer, daglig leder, revisor og innehavere av nøkkelposisjonene porteføljeforvaltning og risikostyring være på plass.

Alle rolleinnehaverne (unntatt revisor, som må være statsautorisert eller registrert), må tilfredsstille kravene i Finanstilsynets skjema for egnethetsvurdering (på Altinn).   Videre må minst ett styremedlem ha relevant kompetanse / bransjeerfaring; det samme gjelder daglig ledelse, porteføljeforvalter og ansvarlig for risikostyringen.

Er du interessert i en eierandel, et verv eller en nøkkelposisjon når prosjektet har kommet til et punkt hvor identifikasjon av innehavere av eierandel, verv eller nøkkelstilling må skje, må du sende en e-post, så vil en av grunnleggerne av Aksjemoro eller prosjektleder for AIF-prosjektet kontakte deg.

Bli med!

Bli en del av Aksjemoro

Er du aksjonær og interessert i å yte bidrag til bygging av et forvaltningsselskap for AIF’er, ta kontakt.